Tillgänglighet för medborgare och attraktiv arbetsgivare är ledord i det nya uppdraget! 

I Upplands Väsby ska flera av kommunens olika kontor samlokaliseras i det nya kontorsarbetsplatserna för Upplands Väsby kommun. De nya lokalerna kommer etableras inom exploateringsområdet Väsby Entré år 2024. Syftet med genomförandet är att göra Upplands Väsby till en attraktiv kommun att arbeta i och att finnas tillgängliga för medborgare i en bra miljö, för funktioner med hög besöksfrekvens.

GoToWork har till uppdrag att hjälpa kommunen genom att skapa ett program, via en förstudie, för en bättre arbetsplats, där kommunen kan minimera negativa klimat- och miljöeffekter och arbeta flexibelt och mobilt. På ett sätt som är skräddarsytt efter kommunens behov och som stödjer kommunen in i en än mer utvecklad framtid.

”IT, digitaliserings, arbetsmiljötänk samt perspektiven medarbetare och medborgare var viktiga delar i anbudet som visar att GoToWork förstått kommunens behov”. Skriver Björn Sundbergoch Malin Löfdahl från Upplands Väsby kommun i anbudstilldelningen.

Sedan tidigare har kommunen gjort en nulägesanalys som visade att det finns utmaningar med arbetsmiljö, lokalfunktioner samt bristande lokaleffektivitet, som denna förstudie har till syfte att ta fasta på. Därtill ska de olika kontoren och även enheternas behov ses över i förstudien för att se vilka behov som kommer att behövas när kommunen flyttat till de nya lokalerna med mindre kvadratmeter per medarbetare.

I projektet för genomförandet av det nya kontorsarbetsplatserna finns effektmål för verksamheten, mål kring medborgarnyttan och mål kring ekonomiska effekter. Och förstudien har till syfte att beskriva vad som behövs för att uppnå kommunens mål. Exempel på mål är att förbättra Medarbetarindex, som ska underlätta vid rekrytering med exempelvis fler sökningar per tjänst och behålla medarbetare, samt effektivisera samarbetet mellan olika enheter och samnyttja funktioner genom en samlokalisering. Men också att förbättra Nöjdkundindex, främst avseende frågor om bemötande och tillgänglighet för medborgare, att alla ska kunna besöka kommunen i anpassade och tillgängliga lokaler. Och ekonomiskt effektivisera kommunens lokalanvändning och utnyttja de ekonomiska resurserna på ett bättre sätt.

”Upplands Väsby visar med det här projektet att de vill skapa de bästa förutsättningarna för sina medarbetare och medborgare. Och de har alla förutsättningar att lyckas genom att vara ute i så god tid. Jag tycker att det är otroligt roligt att få arbeta åt Upplands Väsby kommun som tar detta helhetsgrepp”, berättar Charlotta Bergius, Arbetsplatsstrateg och senior projektledare på GoToWork.

Förstudien levereras i december 2019.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här