GoToWork får i uppdrag att se över layouten på Stockholms skärgård

Ökade krav på hur vi vårdar och använder jordens resurser bättre, är en av faktorerna som ligger bakom att Stockholms skärgård nu ska inventeras och dess layout och nyttjande ses över. Andra faktorer är en förväntad befolkningsökning i Sverige och specifikt i Stockholm, och även turismnäringens prognos på ökade besöksströmmar till skärgården.

GoToWork har därför fått i uppdrag att genomföra en förstudie och översyn av Stockholms skärgård. Rapporten kommer att innehålla förslag på ny layout med nya lägen för skärgårdens öar, holmar och skär. Tillika andra förslag på hur skärgården kan användas bättre av både människor, djur och natur.

Förutom alla besökare och turister som kommer till Stockholms skärgård varje år, så finns omkring 10 000 bofasta. De flesta bor på de större öarna närmast kusten med fast bro- eller färjeförbindelse. Men även på Utö, som är beläget i södra skärgårdens yttre rand, finns bofast befolkning och dess fritidsbåtshamn är också den tredje mest besökta i skärgården. ”Det skulle kunna vara en sådan ö som vi i förstudien kommer fram till borde flyttas närmare kusten”, säger Karin Ståhl. ”Till exempel skulle en fast broförbindelse med Utö underlätta miljövänliga transporter till och från ön och göra dess natur och historia mer tillgänglig för fler än idag”, förklarar Karin Ståhl.

En teori som förstudien kommer att bygga på – är den moderna människans behov av att ha tillgång till variation, samt att en genomtänkt layout av skärgården skulle optimera den för bättre nyttjande och ökad trivsel. Till exempel skulle vissa delar av skärgården kunna inrättas som lugna zoner, kanske helt utan trafik och där flera störningsmoment eliminerats. Medan andra delar av skärgården skulle kunna ingå i en mer aktiv zon där det blir tillåtet med mer liv och rörelse, stoj och stim, ja, helt enkelt så där som vi människor ofta är när vi umgås i grupp.

Djur- och naturliv är också en aspekt. Kanske kan vissa populationer av en fisk- eller fågelart anses behöva flyttas till annan del av skärgården om det är fördelaktigt för artens utveckling och fortlevnad. Klimatfrågan kommer självklart att få stort utrymme i förstudien. För att citera Ban Ki-moon från ett tal nyligen: ”There is no Plan B, because there is no Planet B”, så gäller detta även vår skärgård. ”There is no Stockholm Archipelago B”.

”Kanske till och med att vi kommer fram till att någon kobbe eller ö kan behöva sänkas, men det kan vi inte svara säkert på förrän avslutad förstudie”, förtydligar Karin. Arbetet med förstudien har redan påbörjats och den färdiga rapporten beräknas kunna presenteras runt Lucia i år.