Beläggningsmätningen ger värdefull information för att på bästa sätt kunna utveckla en optimal arbetsplats som möter det verkliga behovet av arbetsplatser och funktioner i kontoret.
Mätningen är ofta en naturlig del i en förstudie av både arbetsplats och arbetssätt för att kunna verksamhetsanpassa kontoret. 
Ibland omnämns beläggningsmätning som närvaromätning, utilizationstudy och occupancystudy.
En beläggningsmätning kan göras i en förstudiefas, inför ett projekt, under ett pilotprojekt, efter projektet som uppföljning, men även som en löpande förvaltningsaktivitet.  

 

Nyttor med en beläggningsmätning 

Beläggningsmätningen ger svar på den direkta användningen av olika arbetsplatser, det vill säga den visar vilka platser som är använda, vilka som är semi-använda (någon har varit vid platsen men är inte där vi mättillfället), samt vilka platser som är helt tomma och oanvända. Även vilken aktivitet som görs vid platsen kan observeras, vilket tillför en ytterligare dimension till insamlade data. Beläggningsmätningen ger även möjlighet att prioritera insatser för att maximera effekten av investeringar samt ger ett bra stöd vid utformning av nya lokalprogram.​ Bland annat erhålls data om närvaromönster, vilka är väsentliga vid kommande dimensionering av lokal, zoner och antal av olika arbetsplatser.​ Mätningen kan utföras av egen eller extern personal (en så kallad ”walk through”), eller med hjälp av sensorer. En beläggningsmätning med ”walk through” mäter:​ 

  • Nyttjandegraden på alla olika typer av platser (arbetsplats, mötesrum, sociala ytor, lab, fikaytor m.m.)​ 
  • Aktiviteten som utförs på platsen (arbetar man självständigt, pratar man i telefon, har man paus m.m.)​ 
  • Metod för beläggningsmätning med ”walk through”​ 
  • Filmklippet nedan visar ett exempel på hur en mätning med ”walk through” kan gå till och vilka observations som görs. 

 

 

Beläggningsmätningens omfattning 

Vid en beläggningsmätning mäts oftast hur lokaler och arbetsplatser används både till omfattning och vilken aktivitet som utförs av de medarbetare som just då arbetar vid en plats eller i ett rum.​ Mätningen är optimal oavsett befintligt arbetssätt. Det vill säga för såväl agilt och aktivitetsbaserat arbetssätt, som vid ett mer traditionellt arbetssätt där alla eller många är tilldelade en personlig skrivbordsplats. Antal mättillfällen anpassas efter den verksamhet som bedrivs  kontoret och vilket arbetssätt man har. Intervallet kan vara varje timme vid till exempel agilt arbete upp till två gånger per dag vid dedicerade skrivbordsplatser. Förutom att mäta den direkta användningen av olika arbetsplatser kan mätningen sättas upp så den samlar in och kan redovisa data för olika zoner, funktioner och ​avdelningar i verksamheten. 

 

Beläggningsmätningen ger svar på användningen av olika arbetsplatser
Vi på GoToWork® samarbetar gärna med RAPAL Optimaze.

GoToWork designar ett hållbart arbetsliv