En förutsättning till digitaliseringsprojektet   

Under 2018 ansökte vi på GoToWork om affärsutvecklingscheckar hos Tillväxtverket till ett digitaliseringsprojekt och fick det glädjande beskedet att vår ansökan beviljades. Digitaliseringsarbetet är tänkt att fokusera både på fönstret mot kund och medarbetarnas egna arbetsprocesser. Våra nyckelord i projektet är strävan mot enkelhet, enhetlighet, automatisering och transparens. Sedan januari 2019 arbetar vi med att färdigställa digitaliseringsprojektet.

Metoden för att skapa en digitaliseringsstrategi

Syftet med digitaliseringsprojektet är att ta fram en digitaliseringsstrategi med två olika fokus. Vi vill utveckla fönstret mot kund i våra uppdragsleveranser, för att förenkla och effektivisera projekten. Och minska analog- och manuell hantering till förmån för automatiserade processer. Våra kunder ska kunna följa sitt projekt hos oss i realtid.

Det andra fokuset handlar om våra egna processer. För att knyta samman existerande system och utveckla nya. Men också för att höja värdet av våra egna arbetsinsatser. En spännande del av arbetet är att fånga upp idéer och mervärden som kommer fram. Som kan berika våra kunderbjudanden och vår verksamhetsutveckling. Projektet kan ytterligare bidra till stärkt konkurrenskraft och möjliggöra fortsatt tillväxt och expansion.

Strategiarbetet genomförs som en serie workshops för att beskriva nuläge, börläge, gap, färdplan och identifiera koncept. Med strukturerade och tidboxade workshops kan vi få snabba resultat och samsyn kring de viktigaste frågeställningarna.

För att konkretisera strategin kommer några prioriterade behov att konceptualiseras, testas och utvärderas genom piloter eller prototyper. Tanken är att kunna ”provtrycka” hur några delar i ett börläge kan fungera. I arbetet med koncepetet ingår att definiera, utforma, genomföra piloter/prototyper och dokumentera resultatet. Lärdomar från konceptet lyfts in i den övergripande digitala strategin och färdplanen. Som ligger till grund för olika förändringsinitiativ hos oss.

  
  

Nästa steg 

Vi är mitt uppe i arbetet med att ta fram piloter och prototyper som ska testas och utvärderas efter sommaren. Då följer vi också upp med mer information om projektet.